PrivacyStatement

Zorgvuldig met gegevens omgaan
Binnen de werkzaamheden van BuitenGewoonWerk  willen we vaak een heleboel van mensen weten. Van telefoonnummer tot werkervaring, van burgerlijke staat tot inkomen en van opleiding tot gezondheid. Dat kan allemaal relevant zijn om een  zo goed ondersteuningstraject te kunnen bieden. En met uw gegevens willen we wel zorgvuldig mee omgaan.

Natuurlijk wilt u de zekerheid hebben dat al uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Dat uw privacy volledig wordt beschermd en dat er geen dingen gebeuren met uw gegevens die u niet wil. Daarvoor is dit privacyreglement opgesteld. 
Hierin kunt u lezen hoe we met uw gegevens omgaan. Dit privacyreglement wordt door ons toegepast en geldt zolang het in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
Geheimhouding
Al uw gegevens worden  door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend geregistreerd of geraadpleegd door onze eigen medewerkers en dan in principe alleen de behandelaar/uitvoerder die u ondersteund.. We verstrekken geen informatie over u aan derden (anderen buiten onze eigen organisatie). Indien het in het belang is voor de behandeling/begeleiding, wijken we daar alleen in af als u ons daar vooraf toestemming voor geeft door middel van een
schriftelijke machtiging.

Meer informatie
Wilt u meer weten over hoe wij met uw privacy omgaan? lees dan gerust verder in ons privacyreglement:

 Privacyreglement BuitenGewoonWerk 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is op 25 mei 2018 in werking getreden en regelt de bescherming van persoonsgegevens. De BuitenGewoonWerk hecht een groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens en dus aan de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit reglement is aanvullend aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen BuitenGewoonWerk en haar dochterondernemingen. Waar in dit reglement wordt gesproken over BuitenGewoonWerk worden ook altijd haar dochterondernemingen bedoeld.

 Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 1.1. Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 1.2. Verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens 
1.3. Verwerkingsverantwoordelijke: De rechtspersoon die alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; de vennoten van BuitenGewoonWerk. 
1.4. Betrokkene: Degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt 
1.5. Opdrachtgever: Een natuurlijke of rechtspersoon die aan de BuitenGewoonWerk, dan wel haar dochterondernemingen een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven. 
1.6. Werknemer: Iedereen met wie de BuitenGewoonWerk dan wel haar dochterondernemingen een arbeidsrelatie heeft dan wel voor wie de BuitenGewoonWerk materieel werkgever is. Voor dit reglement wordt hieronder tevens verstaan ieder die bij de BuitenGewoonWerk dan wel haar dochterondernemingen in het kader van werkervaring, stage dan wel leerwerkovereenkomst werkzaamheden verricht. 
1.7. Derden Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerking verwerking verantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken. 
1.8. Toestemming van de betrokkene Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt; 
1.9. Personeelsdossier/cliëntdossier Met personeelsdossier/cliëntdossier worden zowel de fysieke (papieren) dossiers bedoeld als de elektronische dossiers.
 1.10. Verwerker: De persoon of organisatie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een ander persoon of organisatie. 

Artikel 2 Uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens: BuitenGewoonWerk gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De BuitenGewoonWerk houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: 
2.1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 2.2. Grondslag en doelbinding BuitenGewoonWerk zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. 
2.3. Data minimalisatie BuitenGewoonWerk verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. 
2.4. Bewaartermijn Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. 
2.5. Integriteit en vertrouwelijkheid BuitenGewoonWerk gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt BuitenGewoonWerk voor passende beveiliging van persoonsgegevens. 
2.6. Delen met derden In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt BuitenGewoonWerk afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken worden vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst en voldoen aan de wet.
 2.7. Subsidiariteit Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt. 
2.8. Proportionaliteit De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel. 
2.9. Rechten van betrokkenen De BuitenGewoonWerk honoreert alle rechten van betrokkenen.

 Artikel 3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens 
3.1. Er mogen alleen persoonsgegevens worden verzameld als daarvoor een doel is vastgesteld.
 3.2. De BuitenGewoonWerk verwerkt persoonsgegevens op grond van één van de volgende grondslagen (zie artikel 6 AVG): 
o Toestemming van de betrokken persoon.
o De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
o De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
o De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen. 
o De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag. 
o De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. 
3.3. De BuitenGewoonWerk houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van de BuitenGewoonWerk plaatsvinden. Dat register bevat alle volgende gegevens: a.de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris voor gegevensbescherming;
b. de verwerking doeleinden; 
c. een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens; 
d. de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. 
e. indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens moeten worden gewist; 

Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens 
4.1. De verwerkingsverantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van wettelijke bepalingen en van dit reglement. Zijn handelen, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door de wettelijke bepalingen en door dit reglement. 
4.2. De verwerkingsverantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegeven tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan als bedoeld in artikel 32 van de AVG. 

Artikel 5 Toegang tot de persoonsgegevens 
5.1. Alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. 
5.2. Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennisgenomen. 
5.3. Derden die door BuitenGewoonWerk zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht. 

Artikel 6 Persoonsgegevens 
6.1. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf.
 6.2. Persoonsgegevens worden niet verzameld bij derden zonder ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. 
6.3. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 
6.4. Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de gegevens beveiligd. 
6.5 De verwerkingsverantwoordelijke stelt beveiligingsvoorschriften voor de persoonsgegevens op. 

Artikel 7 Verstrekking van persoonsgegevens 
7.1. Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden is toestemming nodig van betrokkene. 
7.2. De BuitenGewoonWerk kan in het kader van een wettelijke verplichting, verplicht zijn gegevens van betrokkene aan derden te verstrekken. Zulks in het kader van de uitoefening van de Wet sociale werkvoorziening en/of re-integratieactiviteiten. Voor deze verstrekking is geen toestemming van de betrokkene nodig. 

Artikel 8 Inzage van opgenomen gegevens 
8.1. De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. De betrokkene dient daartoe een verzoek in te dienen. 
8.2. De betrokkene heeft geen recht op inzage in interne notities die de persoonlijke gedachten van werknemers van de BuitenGewoonWerk dan wel haar dochterondernemingen bevatten en die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad. 
8.3. Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan. 
8.4. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde. Betrokkene of diens gemachtigde dienen zich te kunnen legitimeren. 
8.5. De verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Artikel 9 Aanvulling, correctie of verwijderen van opgenomen gegevens
 9.1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
 9.2. Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de verwerkingsverantwoordelijke waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke beslist niet voordat de functionaris, die de gegevens heeft verzameld of diens opvolger of waarnemer, is gehoord. 
9.3. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de verwerkingsverantwoordelijke de verzoeker schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.
9.4. Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
9.5. De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. 
9.6. In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkenen de gegevens zijn verwijderd. 

Artikel 10 Recht van verzet 
10.1. De betrokkene kan bezwaar aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. 
10.2. De verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaar of het verzet gerechtvaardigd is. 
10.3. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigt hij onmiddellijk de verwerking.

 Artikel 11 Bewaartermijnen 
11.1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn of verwerkt. 
11.2. De bewaartermijnen worden vastgelegd in een afzonderlijk document.

 Artikel 12 Klachten Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan hij een klacht indienen conform de procedure zoals vastgelegd in het geldende klachtenreglement (bijlage 1).De intellectuele eigendomsrechten van tekst, beeld en/of geluid op de website van BuitenGewoonWerk berusten bij BuitenGewoonWerk. Kopiëren, distribueren en publicatie van teksten, beelden en/of geluiden op de website van BuitenGewoonWerk is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan BuitenGewoonWerk, info@bgwerk.nl.