Algemene voorwaarden BuitenGewoonWerk

1. Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer ; BuitenGewoonWerk: gevestigd te Vaassen, 
1.2 Als samenwerkpartners worden beschouwd opdrachtnemers (als bedoeld in art. 7:400 e.v. BW)
1.3 Onder opdrachtgevers wordt verstaan de organisaties, bedrijven, particulieren en instellingen die BuitenGewoonWerk aanstellen om haar diensten en producten in te zetten ten behoeve van de hulpvraag..
1.4 Onder deelnemers wordt verstaan werknemers/klanten/cliënten die de deelnemen aan de dienstverlening van BuitenGewoonWerk . 
1.5 Werknemer: degene die als zodanig wordt aangemerkt in de Arbeidsomstandighedenwet 1998. Daaronder valt derhalve in ieder geval degene die krachtens arbeidsovereenkomst (als bedoeld in art. 7:610 e.v.BW) of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is om voor u, of onder toezicht en leiding van een door u aangewezen derde, arbeid te verrichten. Ook deeltijd werknemers en oproepkrachten zijn derhalve werknemers. Of de werknemer die krachtens arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever in dienst is en door die andere werkgever aan u ter beschikking is gesteld om krachtens een door u verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder uw toezicht en leiding.
1.6 Onder klant wordt verstaan een persoon aan wie een BuitenGewoonWerk een financiële dienst verleent of aan wie deze voornemens is een financiële dienst te verlenen

1.7 Onder cliënt wordt verstaan een persoon aan wie een BuitenGewoonWerk een financiële dienst verleent of aan wie deze voornemens is een financiële dienst te verlenen

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door BuitenGewoonWerk verrichte rechtshandelingen (waaronder aanbiedingen) en op alle met BuitenGewoonWerk gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2.2 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk, indien dat schriftelijk is overeengekomen. Indien een met BuitenGewoonWerk gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Indien er is afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, geldt die afwijking uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst. 
2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de contractpartij of onderhandelingspartner van BuitenGewoonWerk zijn niet van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2.4 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen in overleg een vervangende bepaling vaststellen die de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 
2.5 BuitenGewoonWerk is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen, en in dat geval zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing vanaf het moment dat BuitenGewoonWerk u een kopie van deze nieuwe Algemene Voorwaarden heeft toegestuurd.
 2.6 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, is BuitenGewoonWerk de juridische contractpartij.

3. Aanbod en overeenkomst 
3.1 De aanbiedingen (waaronder prijsopgaven) van BuitenGewoonWerk hebben een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden, tenzij in de aanbieding een afwijkende periode is vermeld.
 3.2 Indien een aanbod wordt aanvaard, heeft BuitenGewoonWerk het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen. 
3.3 Aanbiedingen van BuitenGewoonWerk en de door BuitenGewoonWerk opgestelde overeenkomsten zijn (mede) gebaseerd op de door u aan BuitenGewoonWerk verstrekte gegevens (specifieke voorwaarden worden in opdracht omschreven) Indien die gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid en/of indien deze gegevens, sinds u deze aan BuitenGewoonWerk heeft verstrekt, zijn gewijzigd, komen de gevolgen daarvan, waaronder in ieder geval de financiële, voor uw rekening en risico.
 3.4 Op basis van een door BuitenGewoonWerk gedaan en door u aanvaard aanbod ten aanzien van een duurrelatie dan wel op basis van uw aanmeldingsformulier, stelt BuitenGewoonWerk een duurovereenkomst op die BuitenGewoonWerk in tweevoud en ondertekend aan u zal doen toekomen. De overeenkomst komt tot stand als BuitenGewoonWerk één van de twee exemplaren door u ondertekend van u heeft(terug) ontvangen, of op het moment dat BuitenGewoonWerk een aanvang met de uitvoering van de duurovereenkomst heeft gemaakt. Individuele overeenkomsten komen tot stand nadat BuitenGewoonWerk het aan u toegestuurde aanbod door u ondertekend heeft (terug) ontvangen, of op het moment dat BuitenGewoonWerk een aanvang met de uitvoering van de individuele overeenkomst heeft gemaakt. 
3.5 Indien de inhoud van de door partijen ondertekende overeenkomst en/of de daarbij behorende bijlagen afwijkt van het door u aanvaarde aanbod, de inhoud van uw aanmeldingsformulier en/of andere correspondentie die aan de totstandkoming van de overeenkomst vooraf is gegaan, geldt uitsluitend de inhoud van de door partijen ondertekende overeenkomsten de daarbij behorende bijlagen, tenzij naar de redelijke mening van BuitenGewoonWerk er sprake is van een evidente vergissing of schrijffout. 
3.6 BuitenGewoonWerk is niet verplicht opdrachten uit te voeren of werkzaamheden te verrichten, indien en zolang BuitenGewoonWerk de overeenkomst en/of de daarbij behorende bijlagen niet ondertekend van u retour heeft ontvangen. Door BuitenGewoonWerk verleende diensten ten behoeve van werknemers die al ziek waren voor de aanvangsdatum van de overeenkomst, vallen niet onder de werking van die overeenkomst en worden bij u in rekening gebracht op basis van de tarieven voor losse verrichting overeengekomen.


4.1 Informatieverstrekking door opdrachtgever
 4.1 Indien u niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan uw verplichting om BuitenGewoonWerk informatie te verstrekken of indien die informatie niet juist is, komen de financiële en andere gevolgen daarvan voor uw rekening en risico, ook in het geval BuitenGewoonWerk in verband daarmee te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de met u gesloten overeenkomst.
4.2 Informatieverstrekking door opdrachtgever bij verzuimbegeleiding
4.2.1 U bent desgevraagd verplicht om BuitenGewoonWerk elektronisch of schriftelijk opgave te doen van het aantal deelnemers dat bij u op enig moment in dienst is.
4.2.2  U bent desgevraagd verplicht om aan BuitenGewoonWerk elektronisch of schriftelijk informatie te verstrekken over het historisch ziekteverzuim in uw onderneming.
 4.2.3 U bent desgevraagd verplicht om aan BuitenGewoonWerk uw aansluitnummer (aansluit identificatie) op te geven van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) waarbij u bent aangesloten. 4.4 Uitdiensttredingen van zieke werknemers dient u – op genoemde wijze – uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van uitdiensttreding aan BuitenGewoonWerk door te geven. Uitdiensttredingen van zieke werknemers, waarbij de periode tussen de eerste ziektedag en de datum van uitdiensttreding langer is dan 6 weken, dient u uiterlijk 15 werkdagen voor de datum van uitdiensttreding aan BuitenGewoonWerk door te geven. BuitenGewoonWerk zal het Re-integratieverslag, dat zij dan wettelijk verplicht is naar de normen van het UWV aan werknemer te overhandigen, ongeacht de inhoud van het met u gesloten arbocontract, separaat op verrichtingenbasis bij u in rekening brengen.

5. Duur, opzegging en verlenging van de overeenkomst
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden duurovereenkomsten gesloten voor onbepaalde tijd. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
 5.2 Indien een duurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, met een minimum van een jaar, wordt deze na het verstrijken van die tijd telkens automatisch voor een periode van een jaar voortgezet, tenzij de overeenkomst tijdig is opgezegd.
 5.3 Beide partijen kunnen de duurovereenkomst voor bepaalde tijd opzeggen tegen het einde van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. U kunt een duurovereenkomst voor bepaalde tijd derhalve niet tussentijds opzeggen, tenzij BuitenGewoonWerk daar schriftelijk mee heeft ingestemd. 
5.4 Opzegging kan uitsluitend rechtsgeldig plaatsvinden per aangetekend schrijven, welk schrijven gericht dient te zijn aan de administratie van BuitenGewoonWerk, grotenkampstede 308171 JE te Vaassen of enig ander door BuitenGewoonWerk schriftelijk aangegeven adres. 
5.5 Niettegenstaande artikelen 5.1 en 5.3, kan BuitenGewoonWerk de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, zonder dat zij in verband daarmee jegens u gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, indien BuitenGewoonWerk in haar discretie van mening is dat een ongewijzigde voortzetting van de overeenkomst in het licht van een wetswijziging en/of een nieuwe wetgeving of enig ander door BuitenGewoonWerk relevant geachte omstandigheid, redelijkerwijs niet mogelijk is.
 5.6 Indien de overeenkomst door u voortijdig wordt beëindigd bent u de overeengekomen vergoeding verschuldigd, onverminderd alle overige rechten van  BuitenGewoonWerk

6. Wijziging overeenkomst van dienstverlening
6.1 De inhoud van de overeenkomsten van BuitenGewoonWerk en/of de benaming daarvan kan door BuitenGewoonWerk eenzijdig worden aangepast/gewijzigd in verband met gewijzigde of nieuwe wetgeving en/of door BuitenGewoonWerk noodzakelijk geachte aanpassingen van de door BuitenGewoonWerk verleende diensten. In geval van aanpassing/ wijziging van de inhoud van de overeenkomst zal BuitenGewoonWerk u daarover zo spoedig mogelijk informeren. 
6.2 Indien de inhoud van de overeenkomst is gewijzigd op de voet van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, bent u in verband daarmee niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of op andere wijze te beëindigen.

7. Annulering van diensten (“afspraken”)
 7.1 Een voor een individuele deelnemer overeengekomen te verrichten dienst (“afspraak”) kan tot uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen dag van uitvoering enkel en alleen door de opdrachtgever bij BuitenGewoonWerk schriftelijk of per email  worden geannuleerd. Overeengekomen te verrichten diensten (afspraken) die meer dan één deelnemer betreffen kunnen tot uiterlijk drie werkdagen voor de overeengekomen dag van uitvoering van de eerste in dat kader te verrichten dienst enkel en alleen door opdrachtgever bij BuitenGewoonWerk schriftelijk worden geannuleerd. Overeengekomen te verrichten diensten (afspraken) die meer dan 15 deelnemers betreffen of betreffende een project waar een aanvullende overeenkomst voor is afgesloten, kunnen tot uiterlijk 15 werkdagen voor de overeengekomen dag van uitvoering van de eerste in dat kader te verrichten dienst enkel en alleen door opdrachtgever bij BuitenGewoonWerk worden geannuleerd.
 7.2 BuitenGewoonWerk is gerechtigd, voor de overeengekomen diensten die door u niet of niet tijdig zijn geannuleerd, de gehele op de desbetreffende diensten van toepassing zijnde vergoeding en de in verband met de geannuleerde diensten gemaakte kosten, in rekening te brengen. In gevallen zoals vermeld in de laatste volzin van lid 1 is BuitenGewoonWerk gerechtigd 10% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen. 
7.3 Indien BuitenGewoonWerk zelf genoodzaakt is een overeengekomen dienst te annuleren, dan wordt een nieuwe datum voor de uitvoering van de dienst overeengekomen. Uitsluitend in het geval BuitenGewoonWerk de overeengekomen dienst annuleert op de overeengekomen dag van uitvoering zelf, kunnen de eventueel door u in redelijkheid reeds gemaakte kosten, indien schriftelijk gespecificeerd, in overleg met BuitenGewoonWerk worden vergoed.
7.4 Indien BuitenGewoonWerk met u andere afspraken is overeengekomen over het annuleren van afspraken dan dienen deze in de overeenkomst te zijn opgenomen.
 
8. Prijzen en prijswijziging
8.1 De door BuitenGewoonWerk opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 8.2 Indien er sprake is van buiten de invloedssfeer van BuitenGewoonWerk liggende prijsverhogende factoren, die zijn ontstaan na het doen van een aanbod of na de totstandkoming van een overeenkomst, en/of indien de inhoud van de geldende overeenkomst is gewijzigd op de voet van het in artikel 6 bepaalde, is BuitenGewoonWerk gerechtigd de prijzen van haar diensten en/of de overeenkomst te verhogen en in dat geval bent u verplicht die verhoogde prijs te voldoen. U bent niet gerechtigd de overeenkomst in verband met die prijsverhoging op te zeggen, tenzij de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt (exclusief contractkosten).
 8.3 Niettegenstaande artikel 8.2 is BuitenGewoonWerk in geval van een duurovereenkomst gerechtigd de overeengekomen prijzen jaarlijks aan te passen. BuitenGewoonWerk zal de prijzen aanpassen door het gemiddelde te nemen van enerzijds het indexcijfer voor kosten bedragen van (dbc) zorgproducten en anderzijds het prijsindexcijfer voor personele kosten. Beide (prijs) indexcijfers zijn te vinden via de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): https://www.nza.nl/regelgeving/prijsindexcijfers/. Bij een duurovereenkomst voor bepaalde tijd kan deze aanpassing plaatsvinden met ingang van iedere verjaardag van de betreffende overeenkomst. In geval van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen de prijzen worden aangepast met ingang van ieder nieuw kalenderjaar.
 8.4 De prijzen voor de individuele opdrachten (verrichtingen), ongeacht of deze worden uitgevoerd onder een duurovereenkomst, kunnen ook worden aangepast met ingang van ieder nieuw kalenderjaar. 
8.5 BuitenGewoonWerk is te allen tijde gerechtigd om omzetbelasting (BTW) welke ten onrechte niet in rekening is gebracht alsnog te factureren.

9. Betaling 
9.1 Facturen van BuitenGewoonWerk dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van BuitenGewoonWerk. 
9.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt bij duurovereenkomsten dat BuitenGewoonWerk het door u voor de overeengekomen of geldende overeenkomst te betalen bedrag jaarlijks aan het begin van een contractjaar (bij wijze van voorschot nota) aan u in rekening brengt. 
9.3 In de met u te sluiten of gesloten overeenkomst staat het door u aan BuitenGewoonWerk opgegeven aantal deelnemers vermeld zoals dat luidt ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
 9.4 De bij aanvang van een contractjaar voor verzuimbegeleiding door u aan BuitenGewoonWerk te betalen voorschotnota is gebaseerd op het door u opgegeven aantal werknemers, het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie. BuitenGewoonWerk zal na het einde van het contractjaar op basis van de van u ontvangen personeelsmutaties een definitieve nota opmaken. Indien er in de loop van het contractjaar personeelsmutaties hebben plaatsgevonden, zal een middeling plaatsvinden van het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de eerste dag waarop de overeenkomst is ingegaan met het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de laatste dag van het lopende contractjaar of bij prolongatie zoals dat luidt ten tijde van de eerste dag van het nieuwe contractjaar. Bij een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, vindt middeling plaats van het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de eerste dag waarop de overeenkomst is ingegaan met het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de eerste dag van het daarop volgende contractjaar en vervolgens jaarlijks middeling van het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de eerste dag van het lopende contractjaar met het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de eerste dag van het daarop volgende contractjaar enzovoorts.
 9.5  Indien en zolang u in gebreke bent met de nakoming van uw betalingsverplichtingen, is BuitenGewoonWerk niet verplicht uw opdrachten uit te voeren en is BuitenGewoonWerk gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de met u gesloten overeenkomst op te schorten. De gevolgen daarvan komen geheel voor uw rekening en risico. Het is uw verantwoordelijkheid om hierover uw deelnemers te informeren. 
9.6 Het is u niet toegestaan om uw betalingsverplichtingen jegens BuitenGewoonWerk te verrekenen met uw eventuele vorderingen op BuitenGewoonWerk, dan wel u betalingsverplichting op te schorten, tenzij BuitenGewoonWerk u daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend. 
9.7 Bij niet, niet tijdige of niet-volledige betaling bent u, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, aan BuitenGewoonWerk de wettelijke rente verschuldigd. 
9.8  Indien betaling van het verschuldigde bedrag niet, niet tijdig of niet volledig plaatsvindt en BuitenGewoonWerk, in of buiten rechte, kosten maakt ter verkrijging van het nog verschuldigde, waaronder onder meer wordt verstaan de kosten voor het versturen van ingebrekestellingen en aanmaningen, bent u daarvoor aan BuitenGewoonWerk een vergoeding verschuldigd die wordt berekend overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, maar welke vergoeding minimaal € 150,– bedraagt. 
9.9 Betaling van een factuur strekt in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de lopende rente, ook als u bij uw betaling vermeldt dat die betrekking heeft op een latere factuur.

 10.1 Ziek- en herstelmeldingen
 10.1.1 De ziek- en herstelmeldingen geeft u elektronisch via een e-mail naar info@bgwerk.nl  door. U dient hierbij de terzake door BuitenGewoonWerk gegeven instructies strikt op te volgen en gebruik te maken van de door BuitenGewoonWerk vastgestelde formats. Mondeling of telefonisch doorgegeven meldingen worden door BuitenGewoonWerk niet geaccepteerd, evenmin als de door deelnemer doorgegeven meldingen. 
10.1.2 U bent te allen tijde en onder alle omstandigheden verplicht ziek- en herstelmeldingen van deelnemers op de eerste ziektedag respectievelijk de eerste dag van herstel voor 9.30 uur door te geven. U dient hierbij gebruik te maken van de door BuitenGewoonWerk vastgestelde formats. 
10.2 Ziek- en herstelmeldingen voor dienst verzuimbegeleiding
 10.2.1 De ziek- en herstelmeldingen geeft u elektronisch via een e-mail op BuitenGewoonWerk online door. U dient hierbij de terzake door BuitenGewoonWerk gegeven instructies strikt op te volgen en gebruik te maken van de door BuitenGewoonWerk vastgestelde formats. Mondeling of telefonisch doorgegeven meldingen worden door BuitenGewoonWerk niet geaccepteerd, evenmin als de door werknemer doorgegeven meldingen. 
10.2.2  U bent te allen tijde en onder alle omstandigheden verplicht ziek- en herstelmeldingen van werknemers op de eerste ziektedag respectievelijk de eerste dag van herstel voor 9.30 uur door te geven. U dient hierbij gebruik te maken van de door BuitenGewoonWerk vastgestelde formats. 
10.2.3 Indien er bij een ziek- of herstelmelding sprake is van een vangnetsituatie, dient u deze melding per ommegaand tevens door te geven aan het UWV. Voorkomende vangnetsituaties zijn onder meer: ziek- en herstelmelding ten gevolge van zwangerschap (zwangerschapsklachten), een ziekmelding aansluitend aan het bevallingsverlof, ziek- en herstelmelding van heringetreden arbeidsongeschikten, van arbeidsgehandicapten en van orgaandonoren. Meldingen in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof dient u rechtstreeks te doen aan het UWV. 
10.2.4 Indien u binnen vier weken nadat u een werknemer bij BuitenGewoonWerk ziek heeft gemeld niets van BuitenGewoonWerk heeft vernomen, bent u, tenzij u kunt aantonen dat u uw werknemer inmiddels hersteld heeft gemeld of dat uw werknemer door een daartoe bevoegd arts hersteld is verklaard, verplicht om BuitenGewoonWerk daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien u niet aan deze verplichting heeft voldaan, is, indien u schade heeft geleden als gevolg van het feit dat BuitenGewoonWerk de werkzaamheden – die zij normaal gesproken na ontvangst van een ziekmelding pleegt uit te voeren op grond van de met u gesloten overeenkomst – te laat heeft uitgevoerd, BuitenGewoonWerk slechts voor 75% van de na toepassing van artikel 15 van deze voorwaarden te betalen schadevergoeding aansprakelijk en komt het restant voor uw eigen rekening en risico, ongeacht of u kunt aantonen dat u uw werknemer tijdig en op de juiste wijze ziek heeft gemeld. 
10.2.5 BuitenGewoonWerk verzorgt geen individuele ziek- en herstelmeldingen aan uw ziekteverzuimverzekeraar en is daartoe op geen enkele wijze verplicht. Indien en voor zover uw ziekteverzuimverzekeraar de van BuitenGewoonWerk ontvangen verzuimoverzichten mocht aanmerken of hebben aangemerkt als een rechtsgeldige individuele ziekmelding van uw werknemer (als bedoeld in de polisvoorwaarden van uw ziekteverzuimverzekering), kan dat nimmer leiden tot een verplichting voor BuitenGewoonWerk om zorg te dragen voor die individuele ziekmelding en blijft u daarvoor te allen tijde volledig zelf verantwoordelijk. Indien BuitenGewoonWerk met uw ziekteverzuimverzekeraar een overeenkomst heeft inzake periodieke, in veel gevallen maandelijkse of kwartaalsgewijs, verstrekking van bij BuitenGewoonWerk geregistreerde ziektegevallen van uw bedrijf, verstrekt BuitenGewoonWerk, mits door u gemachtigd, deze gegevens. Deze periodieke gegevensverstrekking komt overigens niet in de plaats van de door de ziekteverzuimverzekeraar bij u opgevraagde gegevens. BuitenGewoonWerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevallen waarin door niet tijdige, onvolledige, onjuiste of ontbrekende registratie uw ziekteverzuimverzekeraar geheel of gedeeltelijk niet tot uitkering overgaat. 
10.2.6 Indien het UWV besluit (als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene Wet bestuursrecht) tot het opleggen van sancties of tot verlenging van het in artikel 7:629 lid 1 BW genoemde tijdvak van 104 weken op de voet van artikel 25 lid 9 van de WIA (voorheen artikel 71a lid 9 WAO) of in verband met het feit dat u uw verplichtingen uit hoofde van artikel 38 lid 1 Ziektewet niet bent nagekomen, en die sancties of verlenging het gevolg zouden kunnen zijn van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van BuitenGewoonWerk jegens u, bent u verplicht BuitenGewoonWerk daarvan onverwijld op de hoogte te stellen, en zijn u en (indien dat besluit tevens tot uw werknemer is gericht) uw werknemer verplicht tegen dat besluit tijdig bezwaar of beroep in te stellen. Over de inhoud van het bezwaar- of beroepschrift dient u tijdig met BuitenGewoonWerk overleg te voeren en u bent verplicht rekening te houden met door BuitenGewoonWerk ten aanzien van de inhoud van dat bezwaar- of beroepschrift gegeven instructies en aanwijzingen. Indien u niet aan deze verplichting(en) heeft voldaan, wordt van alle eventueel door u geleden schade als gevolg van het feit dat BuitenGewoonWerk inderdaad toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van die verbintenis, van de door BuitenGewoonWerk na toepassing van artikel 15 van deze voorwaarden te betalen schadevergoeding slechts 75% uitbetaald en komt het restant voor uw eigen rekening en risico. 
10.7 Aangezien u de bewijslast draagt van de tijdige, volledige en juiste ontvangst door BuitenGewoonWerk van uw ziek- en herstelmeldingen, adviseren wij u verzend- of ontvangstbewijzen in uw administratie te bewaren.

11. Administratie eigen beheer verzuim
In de situatie dat u de administratie in verband met de ziek- en herstelmeldingen, verzuimbegeleiding en de re-integratie (verder te noemen: de administratie) in eigen beheer regelt,
 • draagt u er zelf zorg voor en ziet u er op toe dat deze administratie op een kwalitatief goed niveau is ingericht en functioneert;
 • draagt u er zelf zorg voor en ziet u er op toe dat, op aangeven van de artsen die namens BuitenGewoonWerk voor u werkzaam zijn, de administratie zodanig wordt ingericht dat deze artsen hun werkzaamheden naar BuitenGewoonWerk-normen, zoals die zijn vastgelegd in werkinstructies in het BuitenGewoonWerk kwaliteitssysteem, kunnen verrichten; 
• zijn noch BuitenGewoonWerk noch de werknemers van BuitenGewoonWerk die voor u werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, aansprakelijk voor schades die voortkomen uit tekortkoming in het handelen of nalaten van de administratie, zoals bijvoorbeeld de termijn bewakingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en de doormelding aan UWV c.q. ziekteverzuimverzekeraar, waardoor voor u of/en uw werknemers schade ontstaat; 
• bent u volledig verantwoordelijk voor het wel of niet opvolgen van de adviezen die door BuitenGewoonWerk c.q. door werknemers van BuitenGewoonWerk die voor u werkzaam zijn of zijn geweest, zijn uitgebracht en die door de administratie aan de betrokkenen bij u zijn gecommuniceerd;
 • draagt u er zelf zorg voor en ziet u er op toe dat de medische gegevens die bij de administratie in beheer zijn enkel en alleen toegankelijk zijn voor de artsen die namens BuitenGewoonWerk voor u werkzaam zijn; 
• draagt u er zelf zorg voor en ziet u er op toe dat de bij de administratie beheerde gegevens in afsluitbare kasten worden bewaard, die alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers van de administratie en de artsen die namens BuitenGewoonWerk voor u werkzaam zijn; 
• draagt u er zelf zorg voor en stemt u ermee in dat het door BuitenGewoonWerk gehanteerde privacyreglement op de door de administratie beheerde gegeven integraal van toepassing is en dat de medewerkers van deze administratie hiermee bekend zijn en conform handelen.

12. Termijnen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft een door BuitenGewoonWerk in verband met de uitvoering van een verbintenis opgegeven termijn slechts een indicatieve strekking en zal deze nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, ook niet indien het gaat om een uiterste termijn. Indien BuitenGewoonWerk een termijn heeft overschreden, treedt verzuim pas in wanneer BuitenGewoonWerk in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij BuitenGewoonWerk een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

13. Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de schuld van BuitenGewoonWerk te wijten zijn, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van BuitenGewoonWerk komen. Onder dergelijke omstandigheden worden in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terroristische aanslagen, natuurrampen, belemmerende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, sabotage, werkstaking, vervoersstremmingen, tekortkomingen van leveranciers van BuitenGewoonWerk terzake de leveringen van goederen en/of diensten, computerstoringen (waaronder internet, intranet en emailverkeer), bedrijfsstoringen (bijvoorbeeld ten gevolge van brand, het verloren zijn gegaan van gegevens etc.), epidemieën en wanneer uw bedrijf fuseert of wanneer er binnen uw bedrijf sprake is van een bedrijfsovername, reorganisatie of wijziging van bedrijfsactiviteiten.
 13.2 Indien BuitenGewoonWerk niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te annuleren, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
13.3 Indien BuitenGewoonWerk bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of indien BuitenGewoonWerk alsdan slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is BuitenGewoonWerk gerechtigd de reeds verrichte c.q. nog te verrichten diensten afzonderlijk te factureren en bent u verplicht de desbetreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 
13.4 BuitenGewoonWerk is gerechtigd een beroep te doen op overmacht indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert intreedt, nadat BuitenGewoonWerk aan haar verplichtingen had moeten voldoen.
 
14. Ontbinding, opschorting, schadevergoeding
14.1 Indien u in gebreke bent met de betaling van enig aan BuitenGewoonWerk verschuldigd bedrag of enige andere verbintenis jegens BuitenGewoonWerk niet, niet geheel, niet tijdig of niet behoorlijk bent nagekomen, indien u surséance van betaling aanvraagt of uw faillissement is aangevraagd, indien u verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling, indien u aan uw schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, indien te uwen laste enig beslag wordt gelegd, indien de door u gedreven onderneming wordt geliquideerd, feitelijk wordt gestaakt of buiten Nederland wordt gevestigd, heeft BuitenGewoonWerk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van BuitenGewoonWerk om vergoeding van kosten, schade en interessen te vorderen. 
14.2 Indien één van de gevallen genoemd in het vorige lid van dit artikel zich voordoet of dreigt voor te doen, bent u verplicht BuitenGewoonWerk hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen. Indien BuitenGewoonWerk goede gronde heeft om te veronderstellen dat een of meer van de in het vorige lid van dit artikel genoemde gevallen zich voordoet en u desgevraagd weigert BuitenGewoonWerk daarover opheldering te verschaffen of niet reageert op een daartoe strekkend verzoek, is BuitenGewoonWerk eveneens gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van BuitenGewoonWerk om vergoeding van kosten, schade en interessen te vorderen. 

15. Aansprakelijkheid
15.1 Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald, zal de aansprakelijkheid van BuitenGewoonWerk voor door u geleden schade die het gevolg is van één of verscheidene toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van haar verbintenis of uit een door BuitenGewoonWerk begane onrechtmatige daad (ongeacht of deze schade samenhangt met één of verscheidene gebeurtenissen), in geen geval (i) bij een individuele opdracht het bedrag overschrijden dat van u is ontvangen, en (ii) bij duurovereenkomsten het bedrag overschrijden gelijk aan een kwart (1/4e deel) van het bedrag dat door u is betaald voor de diensten welke zijn verricht in de twaalf maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat terzake van deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van BuitenGewoonWerk daadwerkelijk is of zal worden uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico. 
15.2 Indien BuitenGewoonWerk u bijstand verleent bij de activiteiten genoemd in artikel 25 lid 1 tot en met 4 van de WIA (voorheen artikel 71a lid 1 tot en met 4 van de WAO) en/ of artikel 14 lid 3 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 of fungeert als persoon die de in een plan van aanpak overeengekomen activiteiten begeleidt en de contacten verzorgt (case management), zal BuitenGewoonWerk zich daarbij inspannen voor het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat. BuitenGewoonWerk aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het geval die bijstand en/of die activiteiten als casemanager niet leiden tot het beoogde resultaat (zoals interne of externe re-integratie van of werkhervatting door uw werknemer) en is niet aansprakelijk voor daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende schadeclaims van u of uw werknemers; u vrijwaart BuitenGewoonWerk voor alle daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende schadeclaims van uw werknemers. 
15.3 Indien u zich, al dan niet op advies van BuitenGewoonWerk, voor verdere behandeling/ advies tot een derde partij wendt, geldt tussen u en die derde partij volledige contractvrijheid en is BuitenGewoonWerk geen partij bij zodanige overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. BuitenGewoonWerk is jegens u nimmer aansprakelijk indien de derde partij tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst of een onrechtmatige daad jegens u pleegt, ook niet indien BuitenGewoonWerk met die derde partij een samenwerkingsrelatie heeft. 
15.4 U vrijwaart BuitenGewoonWerk voor alle aanspraken van derden (waaronder uw werknemers) terzake van door BuitenGewoonWerk uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of grove schuld van BuitenGewoonWerk en u bovendien aantoont dat u terzake geen enkel verwijt treft.
 15.5 Alle rechtsvorderingen jegens BuitenGewoonWerk uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad verjaren twaalf maanden na de dag waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs ontdekt kon of had moeten worden, doch uiterlijk twee jaar na de dag waarop BuitenGewoonWerk tekort is geschoten in de nakoming van een verbintenis of de fout is gemaakt waarop de vordering is gebaseerd.

16. Vertrouwelijke gegevens
16.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen. 
16.2 Met betrekking tot medische gegevens geldt het bepaalde in art. 88 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en in art. 7:457 van het Burgerlijk Wetboek.

17. Werknemers
17.1 Het is u niet toegestaan om de personen die zijn ingeschakeld door en/of werknemers van BuitenGewoonWerk bij de uitvoering van een overeenkomst, gedurende de periode van de looptijd der overeenkomst en tot twee jaar na de beëindiging daarvan, bij u te werk te stellen / te laten stellen uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of anderszins (bijv. door middel van een opdrachtovereenkomst of detachering), tenzij BuitenGewoonWerk u daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend. 
17.2 U verbeurt aan BuitenGewoonWerk een boete ad 5.000,– per (voormalig) door BuitenGewoonWerk ingeschakeld persoon en/of werknemer van BuitenGewoonWerk voor iedere dag dat door u gehandeld wordt in strijd met het in het vorige lid bepaalde. BuitenGewoonWerk behoudt onverminderd het vorenstaande het recht op vergoeding van de door haar ter zake daadwerkelijk geleden schade.

18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Op alle met BuitenGewoonWerk gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 18.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar BuitenGewoonWerk gevestigd is.